Julie Kolgjini

Julie Kolgjini

Principal Lecturer
International Campuses
RIT Kosovo

2014 Submissions

Published Conference Proceedings

Kolgjini, Julie. "An (Un)fettered Albanian Language in the Post-modern Age: Taking a Glance at the Contributions of Janet Byron in Light of Revisiting the Current Standard." Proceedings of the 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL14) and International Forum on Cognitive Linguistics. Theme: Linguistics, Culture, and Identity in Foreign Language Education. Ed. International Burch University. Sarajevo, Bosnia-Herzegovina: Cambridge Scholars Publishing, Print. *

Kolgjini, Julie. "Për (ç)pengimin e Gjuhës Shqipe në Kohën Post-moderne: Marrë Shkas Nga Kontributi i Janet Byron-it në Dritën e Rishqyrtimit të Standardit Actual." Proceedings of the Seminari XXXII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare [The 32nd International Seminar on Albanian Language, Literature and Culture]. Ed. Bardh Rugova. Prishtina, Kosova: Faculty of Philology University of Prishtina and Faculty of History and Philology University of Tirana, 2014. Print. £

Invited Keynote/Presentation

Kolgjini, Julie. "Nji Turbullim Estetik i Ideologjisë së Gjuhës Standarde: Miftar Spahija (Thaçi)." Scientific Conference in Commemoration of the 100th Anniversary of Miftar Spahija (Thaçi). National Museum of Albania. Tirana, Albania. 15 Nov. 2014. Conference Presentation. £

Kolgjini, Julie. "An Exploration of Effective Strategies for Academic Writing: A Peer-to-peer E-learning Approach to the Flipped Classroom." A.U.K Media Center Workshop for First-year Writing Students. A.U.K. Prishtina, Kosova. 30 Jan. 2014. Conference Presentation.

Kolgjini, Julie. "Improving the Writing Skills and Research Skills for Higher Quality Scientific Papers." Workshop: Iliria International Review. Iliria University. Prishtina, Kosova. 31 Jan. 2014. Keynote Speech.

2013 Submissions

Published Conference Proceedings

Kolgjini, Julie. "Nxënja e dy gjuhëve si gjuhë e parë si dhe divergjenca, konvergjenca dhe inovacionet gjuhësore: Shqip dhe anglisht." Proceedings of the Seminari XXXI Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare [The 31st International Seminar on Albanian Language, Literature and Culture]. Ed. Bardh Rugova. Prishtina, Kosova: Faculty of Philology University of Prishtina and Faculty of History and Philology University of Tirana, 2013. Print. £

2012 Submissions

Published Conference Proceedings

Kolgjini, Julie. "Rishfaqja e një arkaizmi: Ndikimi prej një gjuhe të arealit ballkanik." Proceedings of the Shqipja dhe Gjuhët e Ballkanit [Albanian and the Languages of the Balkans]. Ed. Rexhep Ismajli. Pristhina, Kosova: Academy of Sciences and Arts of Kosova, 2012. Print. £

Kolgjini, Julie. "Perspektivë sociolinguistike e devijimeve gjuhësore në gjuhën shqipe: Ndërrimi i kodeve dhe mbikorrigjimet." Proceedings of the Seminari XXX Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare [The 30th International Seminar on Albanian Language, Literature and Culture]. Ed. Bardh Rugova. Prishtina, Kosova: Faculty of Philology University of Prishtina and Faculty of History and Philology University of Tirana, 2012. Print. £

2011 Submissions

Published Conference Proceedings

Kolgjini, Julie. "Mundësia e përdorimit të paskajores në standardin e gjuhës shqipe." Proceedings of the Konferencë Shkencore - Shqipja në etapën e sotme: politikat e përmirësimit dhe të pasurimit të standardit. Ed. Qendra e Studimeve Albanologjike. Tirana, Albania: Qendra e Studimeve Albanologjike: Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë, 2011. Print. £