RIT KOSOVO

To view listing from a different department, select department name from the right.

Festina Balidemaj

RIT Kosovo
International Campuses

2012 Submissions

Invited Article/Publication

Balidemaj, Festina. "International Balkan Congress." A Psychological Analysis of Post-war Suicide. (2012). Print.

View All Submissions

Julie Kolgjini

Principal Lecturer
RIT Kosovo
International Campuses

2012 Submissions

Published Conference Proceedings

Kolgjini, Julie. "Rishfaqja e një arkaizmi: Ndikimi prej një gjuhe të arealit ballkanik." Proceedings of the Shqipja dhe Gjuhët e Ballkanit [Albanian and the Languages of the Balkans]. Ed. Rexhep Ismajli. Pristhina, Kosova: Academy of Sciences and Arts of Kosova, 2012. Print. £

Kolgjini, Julie. "Perspektivë sociolinguistike e devijimeve gjuhësore në gjuhën shqipe: Ndërrimi i kodeve dhe mbikorrigjimet." Proceedings of the Seminari XXX Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare [The 30th International Seminar on Albanian Language, Literature and Culture]. Ed. Bardh Rugova. Prishtina, Kosova: Faculty of Philology University of Prishtina and Faculty of History and Philology University of Tirana, 2012. Print. £

View All Submissions