Yong Tai Wang Headshot

Yong Tai Wang

Dean, College of Health Sciences and Technology

Dean’s Office
Institute of Health Sciences and Technology

585-475-6256

Yong Tai Wang

Dean, College of Health Sciences and Technology

Dean’s Office
Institute of Health Sciences and Technology

585-475-6256