Headshot

Diksha
Thakkar

CHST Senator

Pronoun: She/Her/Hers
Year: 3rd

Email me