RIT KOSOVO

To view listing from a different department, select department name from the right.

Festina Balidemaj

RIT Kosovo
International Campuses

2011 Submissions

Invited Article/Publication

Balidemaj, Festina and Todd Sorensen. "Sharing Community Engagement in Pharmacy - An Innovation." Sharing Community Engagement in Pharmacy - An Innovation. (2011). Print. ≠

View All Submissions

Julie Kolgjini

Senior Lecturer
RIT Kosovo
International Campuses

2011 Submissions

Published Conference Proceedings

Kolgjini, Julie. "Mundësia e përdorimit të paskajores në standardin e gjuhës shqipe." Proceedings of the Konferencë Shkencore - Shqipja në etapën e sotme: politikat e përmirësimit dhe të pasurimit të standardit. Ed. Qendra e Studimeve Albanologjike. Tirana, Albania: Qendra e Studimeve Albanologjike: Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë, 2011. Print. £

View All Submissions