Meridian Express continues to fund student scholarships at RIT Kosovo (A.U.K) for five consecutive years

Meridian Express Scholarship Receiver Blendi Melenica

Prishtina, Kosovo – For five consecutive years, Meridian Express has been supporting student’s scholarship for freshmen students through the annual donation gift of 5,000.00€ to RIT Kosovo (A.U.K). The Meridian Express Scholarship provides financial support to freshmen students with exceptional academic talent from economically disadvantaged backgrounds.

Through competitive process, the RIT Kosovo (A.U.K) scholarship committee has awarded the Meridian Express scholarship to Blendi Melenica for Academic Year 2021-22, a freshman student in Computing and Information Technologies at RIT Kosovo (A.U.K). The scholarship is awarded to Blendi on basis of merit and financial need.

Upon receipt of the scholarship notification, Blend stated “For us students, going through university is a very important milestone in our lives, especially being enrolled in a university as prestigious as RITK. It is a timeframe filled with hard work, responsibilities, dedication and a lot of stress. But, thanks to Meridian Express and their investment, I am able to overcome these hardships and push through these obstacles to get to where I want to be in life. I understand there are many students just like me, whose lives have been changed for the better by this opportunity and I’m looking forward to what the future has in store for us. Once again thank you to Meridian Express, who keeps providing young minds with opportunities to prove themselves and shine. Best of luck to all future recipients!”.

Scholarship applicants were required to submit an essay along with scholarship application, entrance exam scores, high-school success, extracurricular activities and demonstrated financial need. Among a high and competitive number of scholarship applicants, Blendi is awarded with 100% of the first-year tuition. Previous scholarship recipient includes Aurora Kingji (class of 2021), Emanuell Nikolla (class of 2022), Agnesa Tahiri (class of 2023) and Arlind Shefiku (class of 2024). As seen on the video.

 We are dedicated to our commitment to help exceptional students unlock their full potential with these scholarships. We understand the importance of receiving a high-quality education in Kosovo, so we hope that this scholarship can help students achieve their greatness though education” said Agon Gashi, CEO of Meridian Express. “On our 9th anniversary today, we pass our sincere congratulations to our 2021 Meridian Express Scholarship winner!”

RIT Kosovo (A.U.K) is excited and grateful to continue our long-standing partnership with Meridian Express, through awarding scholarships to support Kosovo students in financial need who wish to pursue higher education. We are inspired by the corporate social responsibility excreted from Meridian Express and their investment in Education in Kosovo” said Dr. Kamal Shahrabi, President and Dean of Faculty, RIT Kosovo (A.U.K).


Meridian Express is a network chain of 41 convenience stores in major cities of Kosovo, which aims to bring the customer closer by offering the most advanced grocery products especially in fresh products, confectionery, beverages, fruits and vegetables, foodservice (Meridian Kitchen), and bakery (BUKA Bakery). It employs more than 500 people.

RIT Kosovo (A.U.K) is Kosovo's sole nonprofit higher education institution which teaches entirely in the English language. It is also the only institution in Kosovo whose degrees are accredited and recognized world-wide thanks to the partnership with the Rochester Institute of Technology (RIT) in New York.


Albanian Version

Meridian Express vazhdon të financojë bursa studentore në RIT Kosovë (A.U.K) për pesë vjet rresht.

Prishtinë, Kosovë - Për pesë vjet rresht, Meridian Express ka mbështetur bursat studentore  përmes dhuratës vjetore të donacionit prej 5,000.00 € bërë tek RIT Kosovë (A.U.K). Bursa Meridian Express siguron mbështetje financiare për studentët e vitit të parë me talent të jashtëzakonshëm akademik dhe kushte të pa favorizuara ekonomike.

Përmes procesit konkurrues, komiteti i bursave në RIT Kosova (A.U.K) i ka dhënë bursën Meridian Express Blendi Melenicës për Vitin Akademik 2021-22, një student i regjistruar në programin “Computing and Information Technologies” në RIT Kosovë (A.U.K). Bursa i jepet Blendit në bazë të meritës dhe nevojës financiare.

Me marrjen e njoftimit të bursës, Blendi deklaroi “Për ne studentët, kalimi në universitet është një arritje shumë e rëndësishme në jetën tonë, veçanërisht nëse regjistrohemi në një universitet aq prestigjioz sa RITK. Është një kohë e mbushur me punë të palodhur, përgjegjësi, përkushtim dhe shumë stres. Por, falë Meridian Express dhe investimit të tyre, unë jam në gjendje të kapërcej këto vështirësi dhe të kaloj nëpër këto pengesa për të arritur atje ku dua të jem në jetë. E kuptoj që ka shumë studentë si unë, jeta e të cilëve ka ndryshuar për mirë nga kjo mundësi dhe mezi pres atë që na pret në të ardhmen. Edhe një herë faleminderit Meridian Express, që t'ju ofrosh mendjeve të reja mundësi për të dëshmuar dhe shkëlqyer. Suksese të gjithë përfituesve të ardhshëm!”.

Aplikantëve të bursave u kërkohet të paraqisnin një ese së bashku me aplikimin për bursë, rezultatet e provimit pranues, suksesin e shkollës së mesme, aktivitetet jashtëshkollore dhe demonstrimin e  nevojës për mbështetje financiare. Nga një numër i lartë dhe konkurrues i aplikantëve për bursa, Blendi vlerësohet me 100% të shkollimit të sponsoruar për vitin e parë. Përfituesit e mëparshëm të bursave të Meridian Express përfshijnë: Aurora Kingjin (gjenerata e vitit 2021), Emanuell Nikolla (gjenerata e vitit 2022), Agnesa Tahiri (gjenerata e vitit 2023) dhe Arlind Shefiku (gjenerata e vitit 2024). Shikoni videon: https://www.youtube.com/watch?v=3E830JoZbWk

 “Ne jemi të përkushtuar ndaj angazhimit tonë për të ndihmuar studentët e jashtëzakonshëm të zbulojnë potencialin e tyre të plotë me këto bursa. Ne e kuptojmë rëndësinë e marrjes së një arsimi me cilësi të lartë në Kosovë, kështu që shpresojmë që kjo bursë të mund t'i ndihmojë studentët të arrijnë madhështinë e tyre përmes arsimimit ”, tha Agon Gashi, CEO i Meridian Express. "Për nderë të përvjetorit tanë të 9-të, i përcjellim urimet tona të sinqerta për fituesin e Bursës Meridian Express 2021!"

“RIT Kosova (A.U.K) është e emocionuar dhe mirënjohëse për të vazhduar partneritetin tonë të gjatë me Meridian Express, përmes dhënies së bursave për të mbështetur studentët e Kosovës në nevojë financiare të cilët dëshirojnë të ndjekin arsimin e lartë. Ne jemi të frymëzuar nga përgjegjësia shoqërore korporative që ushtron Meridian Express dhe investimi i tyre në Arsim në Kosovë ”tha Dr. Kamal Shahrabi, President dhe Dekan, RIT Kosovë (A.U.K).


Meridian Express është një zinxhir rrjeti prej 41 dyqane komode në qytetet kryesore të Kosovës, i cili synon të afrojë klientin duke ofruar produktet ushqimore më të avancuara veçanërisht në produktet e freskëta, ëmbëltore, pije, fruta dhe perime, shërbime ushqimore (Meridian Kitchen), dhe furrë buke (BUKA Bakery). Punëson më shumë se 500 njerëz.

RIT Kosova (A.U.K) është institucioni i vetëm jofitimprurës i arsimit të lartë në Kosovë i cili jep mësim tërësisht në gjuhën angleze, si dhe është gjithashtu institucioni i vetëm në Kosovë gradat e të cilit janë të akredituara dhe të njohura në mbarë botën falë partneritetit me Institutin e Teknologjisë Rochester (RIT) në Nju Jork.

Video

A frame from the embedded video, with a play button over the image.


Recommended News